آگهی مناقصه عمومی – طراحی، تأمین مصالح ساختمانی، اجرا، نصب، تست و راه اندازی نیروگاه زیم آور ساری