خرید پره های متحرک و ثابت توربین واحد یک گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قشم

شرکت تولید انرژی گستر قشم در نظردارد، فرآیند خرید پره های متحرک و ثابت توربین واحد...