آگهی فراخوان ارزیابی کیفی – تدوین لیست کوتاه پیمانکاران اجرایی پروژه های احداث نیروگاه های خورشیدی

“شرکت توسعه انرژی خورشیدی غدیر قم” در نظر دارد فرآیند تدوین لیست کوتاه...

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی – طراحی، ساخت و اجرای پروژه گازرسانی به نیروگاه زیم آور

“شرکت توسعه برق و انرژی غدیر مازندران” در نظر دارد فرآیند طراحی، ساخت و...

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم – ساخت، نصب، تست و راه اندازی 2 دستگاه فیدر 20 کیلوولت در پست 132/20 کیلوولت بهاباد

“شرکت توسعه انرژی خورشیدی غدیر قم” در نظردارد، فرآیند ساخت، نصب ،تست  و...