آگهی فراخوان ارزیابی کیفی – تدوین لیست کوتاه پیمانکاران اجرایی پروژه های احداث نیروگاه های خورشیدی