ﺧﺮﯾﺪ 2 دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ﺗﻮرﺑﻮ ژﻧﺮاﺗﻮر كلاس GTG) F) ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ 52-50 ﻣﮕﺎوات