۱۳۲ نیروگاه حرارتی در کشور با تمام توان در حال تولید برق هستند