کسب موفقیت دو نیروگاه تابعه خانواده غدیر در بازار رقابتی ۱۴۰۱