پروژه طراحی، تأمین، نصب، تست و راه اندازی سه دستگاه، سیستم فوم دوزینگ جهت واحدهای گازی و مخزن 33 میلیون لیتری گازوئیل نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان