٩٠٠ مگاوات نیروگاه هاي تجديدپذير توسط شرکت برق و انرژی غدیر در کشور احداث می شود