واحد گاز نیروگاه هرمز پس از عملیات ارتقا محفظه احتراق، با شبکه سراسری سنکرون شد.