مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار تأمین تراک آتش نشانی، آمبولانس و رانندگان مربوطه (نوبت دوم)