مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار ایاب و ذهاب (نوبت دوم)