معارفه مدیرعامل و اعضای جدید هیات مدیره هلدینگ برق و انرژی غدیر