قرارداد احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز امضا شد