سفر مهندس حکیمی به استان هرمزگان/ بررسی موانع پیش روی پروژه نیروگاه «نما»