سفر مهندس حکیمی به آذربایجان شرقی/ بررسی مقدمات تامین برق پتروشیمی تبریز