ساخت مرحله دوم نیروگاه خورشیدی غدیر جرقویه اصفهان آغاز شد