خرید 4 دستگاه مولد برق توربو ژنراتور كلاس GTG) F) با ظرفيت 25 الى 50 مگاوات