خرید پره های متحرک و ثابت توربین واحد یک گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قشم