توربین واحد اول گازی نیروگاه سیکل ترکیبی لامرد، وارد منطقه ویژه اقتصادی لامرد شد