بازدید مدیرعامل منطقه آزاد قشم از نیروگاه 500 مگاواتی غدیر قشم