بازدید مدیران  فرهنگی غدیر و شستان  از سایت غدیر انرژی لامرد