بازدید سردار نجار از سایت خورشیدی کوشک غدیر در یزد