بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از سایت غدیر انرژی لامرد