بازدید دکتر معصومی از نیروگاه قشم/ بررسی میزان پیشرفت پروژه بخش بخار