بازدید بچه های پرورشگاه خیریه ام البنین (س) ورامین از نیروگاه قم