انتقال بخشی از سهام «پارسان» به شرکت «آپادانا ایساتیس»