احداث ٤٠٠٠ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر وارد فاز اجرایی می‌شود