آگهی مناقصه عمومی – پروژه تامین تجهیزات و ساخت سردر و فنس کشی پیرامونی نیروگاه های خورشیدی بهاباد و مهریز