آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم – ساخت، نصب، تست و راه اندازی 2 دستگاه فیدر 20 کیلوولت در پست 132/20 کیلوولت بهاباد