آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم – تأمین تجهیزات و اجرای طرح بهبود آبیاری فضای جنگلی