آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم – انتخاب پیمانکار طبخ وتوزیع غذای نیمروز و شامگاه