آگهی مناقصه عمومی شماره 13S/1402 – خرید 35 مگاوات پنل خورشیدی