آگهی مناقصه عمومی – خرید سرامیک های حرارتی نسوز جهت محفظه احتراق نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز