آگهی مناقصه عمومی – تامین تجهیزات و اجرای طرح بهبود آبیاری فضای جنگلی