آگهی مناقصه عمومی – انتخاب پیمانکار تامین تراک آتش نشانی، آمبولانس و رانندگان مربوطه