آمادگی هلدینگ «غدیر» برای حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی متانول