سعید همتی پور

عضو هیات مدیره

داوود زارع شیبانی

عضو هیأت مدیره

عزیزالله رمضانی

نایب رئیس هیات مدیره

دکتر مصطفی نوراللهی

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره