آشنایی با مدیران هلدینگ

مدیران

دکتر مصطفی نوراللهی

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

علیرضا خجسته وهاب‌زاده

رئیس هیأت مدیره

عزیزالله رمضانی

نایب رئیس هیات مدیره

داوود زارع شیبانی

عضو هیأت مدیره

سعید همتی پور

عضو هیات مدیره