آشنایی با مدیران هلدینگ

مدیران

شهید دکتر سید فریدالدین معصومی

مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره

اسماعیل محسنی کبیر

رئیس هیأت مدیره

عزیزاله رمضانی

عضو هیات مدیره

عبدالغفور ضیایی

عضو هیأت مدیره

سعید همتی پور

عضو هیات مدیره