مبادله قرارداد بخش بخار نيروگاه هرمز امروز مورخ١٤٠٠/١١/١٩ با حضور مديران شركت توسعه برق غدير اوكسين و اوكسين دويچلند و جمعي از مديران و همكاران و اصحاب رسانه در سالن شركت برگزار گرديد.