خرید بخش دوم قطعات یدکی مورد نیاز جهت تعمیرات محفظه احتراق نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز

شرکت توسعه برق غدیر اوکسین در نظردارد، بخش دوم قطعات یدکی مورد نیاز جهت تعمیرات محفظه احتراق نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از فروشنده واجد صلاحیت خریداری نماید. داوطلبین...

خرید بخش اول قطعات یدکی مورد نیاز جهت تعمیرات محفظه احتراق نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز

شرکت توسعه برق غدیر اوکسین در نظردارد، بخش اول قطعات یدکی مورد نیاز جهت تعمیرات محفظه احتراق نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از فروشنده واجد صلاحیت خریداری نماید. داوطلبین...

ﺧﺮﯾﺪ 2 دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ﺗﻮرﺑﻮ ژﻧﺮاﺗﻮر كلاس GTG) F) ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ 52-50 ﻣﮕﺎوات

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮق و اﻧﺮژی ﻣﺎزﻧﺪران، واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮق و اﻧﺮژی ﻏﺪﯾﺮ، در ﻧﻈﺮ دارد ﺧﺮﯾﺪ 2 دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ﺗﻮرﺑﻮ ژﻧﺮاﺗﻮر ﮐﻼس F )GTG( ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ 52-50 ﻣﮕﺎوات را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺼﺐ در ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه اﺳﺘﺎن...

خرید 4 دستگاه مولد برق توربو ژنراتور كلاس GTG) F) با ظرفيت 25 الى 50 مگاوات

شرکت توسعه برق و انرژی مازندران، وابسته به شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر، در نظر دارد خرید 4 دستگاه مولد برق توربو ژنراتور كلاس GTG) F) با ظرفيت 25 الى 50 مگاوات را به منظور نصب در استان...

خرید پره های متحرک و ثابت توربین واحد یک گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قشم

شرکت تولید انرژی گستر قشم در نظردارد، فرآیند خرید پره های متحرک و ثابت توربین واحد یک گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قشم را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به فروشنده واجد صلاحیت واگذار نماید. داوطلبین می...

خرید یک دستگاه پنل کنترل سنسورهای سرعت برند WOODWARD جهت نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز

شرکت توسعه برق غدیر اوکسین در نظر دارد، فرآیند خرید یک دستگاه پنل کنترل سنسورهای سرعت، برند WOODWARD به منظور استفاده در نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به فروشنده واجد...

خرید یک دستگاه خودروی پیشروی آتش نشانی به منظور استفاده در نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان

شرکت تولید برق خوزستان غدیر در نظردارد، فرآیند خرید یک دستگاه خودروی پیشروی آتش نشانی به منظور استفاده در نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به فروشنده واجد صلاحیت واگذار...

پروژه احداث پارکینگ ورودی نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان

شرکت تولید برق خوزستان غدیر در نظردارد، فرآیند احداث پارکینگ ورودی نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید. داوطلبین دارای رتبه، در رشته...

پروژه طراحی، تأمین، نصب، تست و راه اندازی سه دستگاه، سیستم فوم دوزینگ جهت واحدهای گازی و مخزن 33 میلیون لیتری گازوئیل نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان

شرکت تولید برق خوزستان غدیر در نظر دارد، فرآیند طراحی، تأمین، نصب، تست و راه اندازی سه دستگاه، سیستم فوم دوزینگ جهت واحدهای گازی و مخزن 33 میلیون لیتری گازوئیل نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان را از طریق...

مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار تأمین تراک آتش نشانی، آمبولانس و رانندگان مربوطه (نوبت دوم)

شرکت مدیریت بهره برداری و تعمیرات ارژن در نظر دارد پیمانکار تأمین تراک آتش نشانی، آمبولانس و رانندگان مربوطه به نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز (واقع در منطقه اقتصادی خلیج فارس) را از طریق مناقصه عمومی به...

مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار ایاب و ذهاب (نوبت دوم)

شرکت مدیریت بهره برداری و تعمیرات ارژن در نظر دارد سرویس ایاب ذهاب کارکنان نیروگاه های سیکل ترکیبی قشم و هرمز (واقع در منطقه اقتصادی خلیج فارس ) را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای...

مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار ایاب و ذهاب (نوبت اول)

شرکت مدیریت بهره برداری و تعمیرات ارژن در نظر دارد سرویس ایاب ذهاب کارکنان نیروگاه های سیکل ترکیبی قشم و هرمز (واقع در منطقه اقتصادی خلیج فارس) را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای...