نیروگاه های خورشیدی

نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی اصفهان- جرقویه1

نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی اصفهان- جرقویه1

.
نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی قم

نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی قم

.
نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی مهریز یزد

نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی مهریز یزد

.
نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی اصفهان-جرقویه2

نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی اصفهان-جرقویه2

.
نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی مس کرمان

نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی مس کرمان

.