جلسه جناب آقای دکتر مومنی مدیر عامل منطقه آزاد قشم

جلسه جناب آقای دکتر معصومی مدیر عامل محترم و هیات همراه با جناب آقای دکتر مومنی مدیر عامل منطقه آزاد قشم
با موضوع رفع موانع تولید نیروگاه قشم