جلسه با جناب آقای دکتر نصری فرماندار قشم

جلسه جناب آقای دکتر معصومی مدیر عامل محترم با جناب آقای دکتر نصری فرماندار قشم
با موضوع رفع موانع و مشکلات تولید نیروگاه قشم