بازدید از واحدهای مختلف نیروگاه قشم

بازدید میدانی جناب آقای دکتر معصومی مدیر عامل محترم و هیات همراه از واحدهای مختلف نیروگاه قشم