جلسه با جناب آقای دکتر رنجبر

جلسه جناب آقای دکتر معصومی مدیر عامل محترم با جناب آقای دکتر رنجبر مدیر عامل شرکت توزیع برق هرمزگان
با موضوع مطالبات نیروگاه ابوموسی که مقرر شد طی دو هفته آینده با تشکیل جلسه کارشناسی موارد مورد درخواست حل و فصل شود