جلسه با جناب آقای مهندس کهوری

جلسه جناب آقای دکتر معصومی مدیر عامل محترم با جناب آقای مهندس کهوری مدیر عامل برق منطقه ای هرمزگان
با موضوع راه اندازی نیروگاه قشم