بازدید از تولید مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب (سالکو)

بازدید جناب آقای دکتر معصومی و هیات همراه از روند تولید شمش آلومینیوم در مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب(سالکو) در شهرستان لامرد استان فارس.
یاد آور می شود تامین برق سالکو توسط شرکت غدیر انرژی لامرد صورت می پذیرد .