جلسه با جناب آقای دکتر سلیمی

جلسه مشترک جناب آقای دکتر معصومی مدیر عامل محترم و هیات همراه با جناب آقای دکتر سلیمی مدیر عامل نیروگاه بخار بندر عباس.
در این جلسه در خصوص اهداف مشترک بحث و تبادل نظر گردید.