بازدید از روند احداث خط 400 کیلو ولت

بازدید جناب آقای دکتر معصومی مدیر عامل محترم از روند احداث خط 400 کیلو ولت غدیر انرژی لامرد منشعب از خط سراسری عسلویه به فسا در ارتفاعات شهرستانهای لامرد و مهر در استان فارس.
در این بازدید میدانی آقای مهندس مسعودی، مدیر پروژه لامرد، آقای حیدری مشاور مدیر عامل، آقای زایری مدیر روابط عمومی،آقای اورنگ سرپرست سایت لامرد و نمایندگان پیمانکار و مشاور طرح ایشان را همراهی نمودند و گزارشی از اجرای طرح نمودند